ความสำเร็จกับ PLCS

–    ปี 2557

 • นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศเบลเยียม ๑ คน
 • นักเรียนเรียนต่อประเทศอังกฤษทุน กพ ๑ คน
 • นักเรียนสอบผ่านข้อเขียนทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS๒ คน คิดเป็น๑๐๐%
 • นักเรียนสอบผ่านข้อเขียนทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYC ๒ คน คิดเป็น ๑๐๐ %
 • นักเรียนได้รับทุนการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นและมาเลเซีย
 • ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลพัทลุงแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ณ จ.นครศรีธรรมราช
 • ตัวแทนโรงเรียนเรวดีพัทลุงแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ
 • ตัวแทนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์แข่งขันเล่านิทานภาษาจีน
 • เหรียญทองตอบปัญหาภาษาอังกฤษงานมูลนิธิโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
 • สอบผ่าน HSK ระดับ ๑ คิดเป็น ๕๐%
 • สอบผ่าน HSK ระดับ ๒ คิดเป็น ๑๐๐%
 • ผู้สอนเป็นผู้ตัดสินสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายระดับเขต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

–    ปี 2556

 • โรงเรียนประกันคุณภาพระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 • ผู้สอนได้รับ Certificate of English Language Teaching to Adults (CELTA) Pass B จาก University of Cambridge
 • ผู้สอนเป็นกรรมการตัดสินสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นระดับเขต จังหวัดและภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 • นักเรียนชั้น ป.๖ สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องพิเศษภาษาอังกฤษได้ ๑๐๐%
 • เด็กหญิงพาขวัญ บุญประกายแก้ว สอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้ ๑๐๐ เต็ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
 • นักเรียนสามารถเรียนต่อต่างประเทศได้ ๓ คน (จีน ๒ คน มาเลเซีย ๑ คน)
 • ได้รับทุน SET ๑ คน
 • เหรียญทอง Spelling Bee และ Multi-Skills ระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 •  ชนะเลิศสุนทรพจน์ภาษาจีน ณ ประเทศมาเลเซีย
 •  เหรียญทองแดงสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับภาค งานแข่งขันทักษะอาชีวะภาคใต้
 •  แข่งคัดลายมือภาษาจีน ๒ เหรียญเงิน ระดับปวช.และปวส. งานทักษะภาคใต้

ปี 2554-2555

  การสอบเข้า

  • ได้คะแนนสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ สูงเป็น ลำดับที่ ๑
  • นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม. ๓  สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องพิเศษภาษาอังกฤษได้ ๗๑%
  • ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ สูงเป็น ลำดับที่ ๑
  • ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ สูงเป็น ลำดับที่ ๒
 • เด็กหญิงปภาดา ศรีธีรวิชัยและเด็กหญิงถิรดา นุ้ยเกลี้ยงสอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษได้ ๘๗ และ ๘๐ คะแนนตามลำดับ โดยคะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ คือ ๓๘.๓๗ คะแนน
 • Photobucketเหรียญทอง Spelling Bee งานเปิดบ้านรับน้อง โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
 • เหรียญทอง ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ งานมูลนิธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ๒ เหรียญ
 • เหรีญทอง ร้องเพลงจีน งานเปิดโลกการศึกษา ๒๕๕๔
 • เหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน งานชุมทางวิชาการ อ. ทุ่งสง
 • เหรียญเงิน Pop Quiz งานจุฬาภรณ์วิชาการ ๕๔ โรงเรียนจุฬาภรณ์สตูล
 • เหรียญเงิน แข่งขันทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ งานจุฬาภรณ์วิชาการ ๕๔ โรงเรียนจุฬาภรณ์สตูล
 • เหรียญทองแดงตอบปัญหาภาษาอังกฤษ งานมูลนิธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
 • ชนะเลิศ Spelling Bee งานเปิดโลกการศึกษา ๒๕๕๔
 • ชนะเลิศการตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น งานเปิดโลกการศึกษา ๒๕๕๔
 • รองชนะเลิศ Public Speakingงานเปิดโลกการศึกษา ๒๕๕๔
 • รองชนะเลิศ Pop Quiz งานทักษะโรงเรียนประภัสสรรังสิต
 • รองชนะเลิศการตัดอักษรญี่ปุ่น งานเปิดโลกการศึกษา ๒๕๕๔
 • รางวัลชมเชย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน งานศรีนครคัพ จ. สงขลา
 • นักเรียนเรียนต่อต่างประเทศ ๔ คน (จีน ๒ คน ญี่ปุ่นและมาเลเซีย)

น้องปูรณ์

dumppop

small-nannpoy
Photobucket
Photobucket
Photobucket

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s