Thailand

ชื่อประเทศ (Country Name)

ราชอาณาจักรไทย
Kingdom of Thailand

ธงชาติ (National Flag)ตราแผ่นดิน (National Emblem)


สถานที่ตั้งและแผนที่ (Location & Map)

  มีพรมแดนด้านตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้เป็นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดประเทศพม่าและลาว มีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง

เมืองหลวง (Capital City)

กรุงเทพมหานคร Bangkok

กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group)

ไทย (Thai) 75%, จีน (Chinese) 14%, อื่นๆ (other) 11%

สัญชาติ (Nationality)

Noun: Thai (singular and plural)
Adjective: Thai
ศาสนา (Religions)
พุทธ Buddhist (ทางการofficial) 94.6%, มุสลิม (Muslim) 4.6%, คริสต์ (Christian) 0.7%, อื่นๆ (other) 0.1%
ภาษา (Languages)
ไทย (Thai), อังกฤษ (English) (ภาษาที่สองสำหรับผู้มีการศึกษา secondary language of the elite), ภาษาถิ่น(ethnic and regional dialects)
ประชากร (Population)
67,091,089
อัตราการรู้หนังสือ (Literacy Rate)
92.6%

ชุดประจำชาติ (National Costume)

ดอกไม้ประจำประเทศ (National Flower)

ราชพฤกษ์ Ratchaphruek
การปกครอง (Government)
ประชาธปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เศรษฐกิจ (Economy)

ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบผสม มีรายได้หลักจากอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว การบริการ เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับที่ 24 ของโลก และมีมูลค่าการนำเข้าเป็นอันดับที่ 23 ของโลก ตลาดนำเข้าสินค้าไทยที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย และอินโดนีเซีย ข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ประเทศไทยส่งออกสินค้ากว่า 406,990 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร 141,401 ล้านบาท อาหาร 52,332 ล้านบาท สินค้าอุคสาหกรรม 45,959 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้าราว 285,965 ล้านบาท โดยสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร 113,421 ล้านบาท น้ำมันและเชื้อเพลิง 50,824 ล้านบาท และเคมีภัณฑ์ 46,376 ล้านบาท มีมูลค่าการค้าสุทธิ 121,025 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม แรงงานส่วนใหญ่ของไทยอยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญที่สุดของประเทศและถือได้ว่าเป็นประเทศซึ่งส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลกด้วยสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 36 ของโลก ประเทศไทยมีพื้นที่ซึ่งเหมาะต่อการเพาะปลูกกว่า 27.25% ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 55% ใช้สำหรับการปลูกข้าว ส่วนพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ยางพารา ผักและผลไม้ต่าง ๆ รวมไปถึงมีการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น วัว สุกร เป็ด ไก่ สัตว์น้ำทั้งปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็มในกระชัง การทำนากุ้ง การเลี้ยงหอย รวมไปถึงการประมงทางทะเล เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพรรณธัญญาหารตลอดปี จึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก และเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกเป็นอันดับที่ 5

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของโลก เคยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกระหว่างปี พ.ศ. 2528-2539 (คิดเป็น 9.4% ต่อปีโดยเฉลี่ย) อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทอย่างเป็นอันตราย ในปี พ.ศ. 2540 อันเป็นปีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย เศรษฐกิจไทยหดตัวลง 1.9% นายกรัฐมนตรีชวลิต ยงใจยุทธได้ประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ซึ่งทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอยู่ที่ 56 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ก่อนที่เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2542

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP Composition by Sector)
เกษตรกรรม (agriculture) : 13.3%
อุตสาหกรรม (industry) : 34%
การบริการ (services) : 52.7%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

609.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ต่อหัวประชากร (GDP Per Capita)

9,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 285,000 บาท)

สินค้าส่งออก (Export Commodities)

เสื้อผ้าและรองเท้า (textiles and footwear), ผลิตภัณฑ์ประมง (fishery products), ข้าว (rice), ยาง(rubber), อัญมณี (jewelry), รถ (automobiles), คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (computers and electrical appliances)

อัตรการว่างงาน (Unemployment Rate)

0.7%

อัตราประชากรมีความเป็นอยู่ที่ตํ่ากว่าเส้นของความยากจน (Population Below Poverty Line)

8.1%

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)

3.8%

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s