Myanmar

ชื่อประเทศ (Country Name)

สหภาพพม่า Union of Myanmar

ธงชาติ (National Flag)

ตราแผ่นดิน (National Emblem)

สถานที่ตั้งและแผนที่ (Location & Map)

พรมแดนทางทิศเหนือติดต่อกับจีน ทางทิศตะวันตกติดต่อกับอินเดียและบังกลาเทศ ทางทิศตะวันออกติดต่อกับลาวและไทยและทางทิศใต้จรดทะเลอันดามัน ยกเว้นทางฝั่งตะวันตกซึ่งอาจจรดมหาสมุทรอินเดีย

เมืองหลวง (Capital City)

ย่างกุ้ง Rangoon (Yangon)

กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group)

พม่า (Burman) 68%, ฉาน (Shan) 9%, กะเหรี่ยง (Karen) 7%, ยะไข่ (Rakhine) 4%, จีน (Chinese) 3%, อินเดีย (Indian) 2%, มอญ (Mon) 2%, อื่น (other) 5%

สัญชาติ (Nationality)

Noun: Burmese (singular and plural)
Adjective: Burmese
ศาสนา (Religions)
พุทธ (Buddhist)  89%, คริสต์ (Christian 4)% แบ่งเป็น แบปติสต์ (Baptist) 3%, โรมันคาธอลิก (Roman Catholic) 1%, มุสลิม (Muslim) 4%, animist (ความเชื่อเรื่องวิญญาณ) 1%, อื่นๆ (other) 2%
ภาษา (Languages)
พม่า
ประชากร (Population)
54,584,650
อัตราการรู้หนังสือ (Literacy Rate)
89.9%
ชุดประจำชาติ (National Costume)
ดอกไม้ประจำประเทศ (National Flower)
Padauk
การปกครอง (Government)
ประธานาธิบดี

เศรษฐกิจ (Economy)

เกษตรกรรม เป็นอาชีพหลัก เขตเกษตรกรรมคือบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดี แม่น้ำสะโตง แม่น้ำทวาย-มะริด ปลูกข้าวเจ้า ปอกระเจา อ้อย และพืชเมืองร้อนอื่น ๆ ส่วนเขตฉาน อยู่ติดแม่น้ำโขงปลูกพืชผักจำนวนมาก ทำเหมืองแร่ ภาคกลางตอนบนมีน้ำมันปิโตรเลียม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขุดแร่ หิน สังกะสี และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทำเหมืองดีบุกทางตอนใต้เมืองมะริดมีเพชรและหยกจำนวนมาก การทำป่าไม้ มีการทำป่าไม้สักทางภาคเหนือ ส่งออกขายและล่องมาตามแม่น้ำอิรวดีเข้าสู่ย่างกุ้งอุตสาหกรรม กำลังพัฒนา อยู่บริเวณตอนล่าง เช่น ย่างกุ้ง และ มะริด และทวาย เป็นอุตสาหกรรมต่อเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ของพม่า เป็นประเทศกำลังพัฒนาขั้นต่ำ

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP Composition by Sector)
เกษตรกรรม (agriculture) : 38.2%
อุตสาหกรรม (industry) : 18.2%
การบริการ (services) : 43.6%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

83.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ต่อหัวประชากร (GDP Per Capita)

1,300 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 39,000 บาท)

สินค้าส่งออก (Export Commodities)

ก๊าซธรรมชาติ (natural gas), ผลิตภัณฑ์จากไม้ (wood products), เมล็ดพืช (pulses), ถั่ว (beans), ปลา (fish), ข้าว (rice), เสื้อผ้า (clothing), หยก (jade) and อัญมณี (gems)

สกุลเงิน (Currency)

จ๊าด (MMK)

อัตรการว่างงาน (Unemployment Rate)

5.5%

อัตราประชากรมีความเป็นอยู่ที่ตํ่ากว่าเส้นของความยากจน (Population Below Poverty Line)

32.7%

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)

8.9%

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s