เกี่ยวกับ PLCS

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง

(Phatthalung Language and Computer School: PLCS)

Photobucket

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุงเปิดทำการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับเป็นทักษะที่มีความสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน Phatthalung Language and Computer School has been operating with the aim to develop learner’s foreign language skill which is important for the life in this globalization era.

การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศของ PLCS ทั้งเชิงการศึกษาและการสื่อสาร หลักสูตรของเราเน้นทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ขึ้นอยู่กับระดับของผู้เรียนซึ่งตามธรรมชาติของการเรียนรู้นั้น มนุษย์จะเริ่มจากการฟังและพูดเป็นหลัก ทั้งยังเป็นทักษะที่ถูกใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน ดังนั้นนี่คือทักษะที่เรามุ่งจะพัฒนาก่อผ่านบทเรียนซึ่งไม่ใช่มีแต่เพียงการทำใบงาน แต่ยังมีกิจกรรมสนุกๆมากมายเช่น เกม บทบาทสมมติ การอภิปรายและการนำเสนอ เพื่อสร้างความมั่นใจของนักเรียนไปพร้อมกับพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา

We integrate both academic and communicative approach of learning foreign language. Our courses emphasize all the four language skills: listening, speaking, reading and writing, depending on the stage of learners. Keeping the natural learning process in mind, PLCS lesson plan focuses on developing listening and speaking skill first; these two skills are the most used in our daily life after all. Learners can absorb the language through lessons which does not only contain coursework but also the enjoyable activities such as games, role play, discussion and presentation to increase both confidence and proficiency of learners at the same time.

ทุกหลักสูตรของ PLCS จะถูกสอนโดยครูผู้สอนที่จบการศึกษามาโดยตรง มีประสบการณ์การใช้ภาษานั้นๆจริง จากการทำงานหรือศึกษาต่อในประเทศเจ้าของภาษา ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสามารถนำภาษาสำนวนที่เรียนนั้นไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั่วไปโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศเจ้าของภาษาอีกด้วย

Here at PLCS all the classes are conducted by the teachers who either experienced living in the native country or graduated from the related field with teaching certificate. Thus our learners can be confident that the language they have learnt can be used in actual context. Beside the linguistic aspect, learners can broaden their view with general knowledge from teacher concerning culture and economy of the native country.

หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนของ PLCS ล้วนถูกสร้างมาเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและบริบททางสังคม โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาเอกสารและสื่อประกอบการเรียนทุกครั้งที่สิ้นสุดหลักสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน

Class materials used at PLCS have been created to satisfy learner’s need and fit in with social requirement and context. We evaluate and revise our materials at the end of every course to ensure that they are the most effective for our learners.

ห้่องเรียนของ PLCS มีบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนรู้ กว้างขวางสำหรับทำกิจกรรม มีเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์แอลซีดีสำหรับในกรณีที่ต้องใช้สื่อเพื่อความหลากหลายในการเรียนการสอน

To facilitate learner’s progress, PLCS classrooms are designed to maximize learning atmosphere; the rooms are spacious for any class activities and fully equipped with air-conditioner, computer, wifi connection and large LCD screen for displaying visual teaching media.

ด้วยแนวทางการเรียนการสอน ประสบการณ์ของครูผู้สอนและความใฝ่รู้ของผู้เรียนเอง ทาง PLCS เชื่อว่าจะสารมารถส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนอย่างมีความสุข พัฒนาทักษะและก้าวหน้าสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

With PLCS class design, experience of teachers and learner’s effort, we believe that everyone can raise their language competency and pave their way to success happily here at PLCS.

การจัดตั้งโรงเรียน (School Establishment)

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง เป็นโรงเรียนประเภทการอาชีพและศิลปะ ได้จัดตั้งขึ้นตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ พท 1/2540 โดยมีนายกิตตน์ หนูสงเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และแต่งตั้งให้นางพรศรี หนูสงเป็นอาจารย์ใหญ่หรือผู้บริหารโรงเรียน PLCS was licensed as  Profession and Art School dated in the year 1997 with Mr. Kit Noosong as the Licensee and Manager and Mrs. Ponsri Noosong as the Principal.

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุงเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสามารถผลิตนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าร่วมในสังคมโลกยุคข่าวสารอย่างมีความสุข

To offer quality classes, producing students equipped with foreign language proficiency and computer literature, so they can utilize their knowledge in their daily life and career effectively and are ready to be the citizen of information era.

พันธกิจ (Mission)

 • ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะในด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจเพื่อไปสู่การเป็นสากล (To produce the graduates equipped with foreign language proficiency and computer, keeping up with the change of business sector and ready to join the international community)
 • พัฒนาวิชาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (To develop curriculum, class design to satisfy the demand of job market)
 • ส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณธรรมต่อผู้เรียน (To encourage discipline and moral)
 • บริการทางวิชาการให้กับสังคมและผู้ที่มีความสนใจ (To provide academic sevice to local community the interested groups)

ปรัชญา (Philosophy)

labor

Labor Omnia Vincit  (Hard work conquers all.) ความเพียรชนะทุกสิ่ง
 
 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

value

สัญลักษณ์โรงเรียนและความหมาย (Logo)

ตรานี้เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง ในฐานะที่เป็นแหล่งปัญญานำพาสมาชิกให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
 • ส่วนที่ ๑  เป็นรูปหนังสือและเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง แหล่งความรู้และแหล่งปัญญา
 • ส่วนที่ ๒  เป็นรูปดวงดาว หมายถึง แสงสว่างแห่งความหวังและปัญญาที่นำส่องทางในชีวิต
 • ส่วนที่ ๓  เป็นรูปเรือใบ หมายถึง การติดต่อสื่อการ การเดินทาง การพาณิชย์และความมั่งคั่ง
 • ส่วนที่ ๔  เป็นรูปคนยืนบนผิวโลก หมายถึงความรู้ โดยเฉพาะภาษาและคอมพิวเตอร์ ทำให้คนประสบความสำเร็จในโลกยุคข่าวสารข้อมูลและเป็นพลเมืองโลกที่มีความสุข

This logo serves to define PLCS as the source of wisdom that leads our students to success

 • Part 1    A book inside a computer symbolize the great sources of knowledge and wisdom.
 • Part 2    Five stars symbolize the hopes and wisdom that will guide students
 • Part 3    A ship symbolizes communication, journey, commerce and wealth
 • Part 4    A man on the earth symbolizes that one can be successful in the information era and happily become a world citizen with the knowledge of foreign language and computer