ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง

ประกาศ

เรื่อง ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

ณ โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง ประจำปี 2554

———————

 

ด้วย โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น มีผู้ที่ได้รับเลือกจากโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

ทุนการศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ

๑. เด็กชายฐิติกร สายน้ำเย็น
๒. เด็กชายสุภาพชาย บุญวัน
๓. เด็กหญิงธัญชนก กฤตรัชตนันต์
๔. เด็กชายคมสัน ตันติกานต์กุล
๕. เด็กหญิงมัญชุพร รอดมณี
๖. เด็กชายปิยวัฒน์ คงไข่

ทุนการศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาจีน

๑. เด็กหญิงเกศราภรณ์ ชูดำ
๒. นางสาวกาญจนา เรืองสง
๓. เด็กหญิงศศิประภา เพ็งหนู
๔. นางสาวปาริฉัตร ศรียวง
๕. นางสาวนันทิยา อินเพ็ชร
๖. นางสาวรัตนาภรณ์ มากลาง
๗. เด็กหญิงจิรพรรณ ตั้งจิตต์
๘. เด็กหญิงวริศรา ชูสุวรรณ
๙. เด็กหญิงศิรินาถ หนูฤทธิ์

ทุนการศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น

๑. เด็กหญิงภัญฑิรา ธรรมสกุล
๒. นางสาวพิจิตรา จิระกุล
๓. เด็กหญิงสุภาวดี แก้วมาก
๔. เด็กหญิงวิภาศิริ ทวิสุวรรณ
๕. เด็กหญิงอนุศรา มาสวัสดิ์
๖. เด็กหญิงนิชาภัทร แสงจง

 

นักเรียนที่ได้รับทุนและผู้ปกครองต้องมาทำสัญญารับทุนในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๔๕ ณ โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง (ในบริเวณโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ) เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนยังไม่มีบัตรให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาแทนและชำำระเงินค่าอุปกรณ์จำนวน ๓๐๐ บาทสำหรับนักเรียนทุนวิชาภาษาอังกฤษหรือ ๓๕๐ บาทสำหรับนักเรียนทุนวิชาภาษาจีนและญี่ปุ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๕๔

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง

(นางพรศรี  หนูสง)

ผู้บริหารโรงเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s