ทุนรัฐบาลจีน

ทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

– กรณีเป็น Full scholarship จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน ค่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำการทดลองระหว่างศึกษา และค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ

มีเงินเดือนให้ทุกเดือน คิดเป็นเงินหยวนต่อเดือน ดังนี้ ปริญญาตรีหรือนักเรียนเรียนภาษา :  1,400 หยวน หรือประมาณ 7,000 บาท, ปริญญาโท 1700 หยวน หรือ 8500 บาท, ปริญญาเอก 2000 หยวน หรือ 10000 บาท

-มีเงินสำหรับการตั้งต้นอยู่อาศัยในช่วงแรกของการสมัครเข้าศึกษา โดยมีจำนวนคือ  1,000 หยวน หรือ 5,000 บาทสำหรับนักเรียนที่จะอยู่ไม่เกิน 6 เดือน และ 1,500  หยว นหรือ 7,500 บาท สำหรับนักเรียนที่จะอยู่เกินกว่านั้น

-เงินช่วยเหลือเรื่องรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพ

-เงินช่วยเหลือด้านเดินทาง

ผู้สนใจสมัครขอทุนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถกรอกใบสมัครเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.csc.edu.cn และหลักฐานต่าง ๆ ต้องดำเนินการส่งไปยังสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย ส่วนมากหมดเขตในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี

กฎเกณฑ์การรับทุนของรัฐบาลจีน

รัฐบาล จีนจัดตั้งทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนและคนที่มาจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี ,วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจีน และประเทศอื่นๆ  กระทรวงศึกษาธิการจีนได้ให้โควต้าทุนในแต่ละประเทศแตกต่างกันขึ้นกับข้อตกลงแลกเปลี่ยน  แผนงานของรัฐบาลจีน  แผนงานของรัฐบาลประเทศนั้นๆ  และแผนงานของสภาทุนการศึกษาของจีน (ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ คัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ และพัฒนาการจัดการกองทุน และนักเรียนทุน)

การจัดกลุ่มทุน ความเหมาะสมของผู้สมัคร

ระยะเวลาการสมัคร และความประสงค์ของทุนของรัฐบาลจีน

การจัดกลุ่มทุน แบ่งเป็น

-ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  (Scholarships for bachelor degree student)

-ทุนปริญญาโท  (Scholarships for master degree student)

-ทุนปริญญาเอก (Scholarship for doctoral degree students)

-ทุนเรียนภาษาจีน (Chinese Culture Reach Fellowship)

-ทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป  (Scholarship for general scholar)

-ทุนสำหรับนักศึกษา (หรือนักวิจัย, นักวิชาการ) อาวุโส

นอกจากนั้น รัฐบาลจีนยังแบ่งทุนตามโครงการต่างๆ ได้แก่

-ทุน China/UNESCO-the Great Wall Fellowship

-ทุนผู้ชนะการสอบ HSK  (HSK Winner Scholarship)

-ทุนอาจารย์ต่างชาติที่สอนภาษาจีน (Short-term Scholarship for Foreign Teacher of Chinese language)

-ทุนนักเรียนภาษาจีน (Chinese Culture Reach Fellowship)

-ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ (Distinguished International Students Scholarship)

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Scholarships for bachelor degree student)

จัดขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศจีน ซึ่งระยะเวลาเรียน 4-5 ปี ซึ่งผู้สมัครจะต้องจบการศึกษามัธยมปลาย และมีผลการเรียนเป็นเลิศ  ผ่านการสอบของสถาบันของจีน หรือได้รับการตอบรับจากสถาบันในจีนโดยผ่านการแนะนำรับรอง ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

ทุนนักศึกษาปริญญาโท (Scholarships for master degree student)

จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาปริญญาโทในจีน โดยมีระยะเวลาเรียน 2-3 ปี โดยผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีมีผลการเรียนหรือคะแนนสอบเป็นเลิศ ผู้สมัครจะต้องได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของสถาบัน ตน และถูกตอบรับโดยสถาบันในจีนแล้ว ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ทุนนักศึกษาปริญญาเอก  (Scholarship for doctoral degree students)

จัดให้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนปริญญาเอกในประเทศจีน ระยะเวลาเรียน 3 ปี ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาโทและมีผลการเรียนและคะแนนเป็นเลิศ ผู้สมัครจะต้องได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของสถาบันตน และจะต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันในจีนแล้ว ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่มากกว่า 40 ปี

ทุนเรียนภาษาจีน(Scholarship for Chinese Language Student)

จัด ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาจีนแบบไม่มีวุฒิบัตร หรือผู้ซึ่งมีความรู้ในภาษาจีนเล็กน้อยและต้องการศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน ซึ่งมีระยะเวลาการเรียน 1-2 ปี ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความรู้เทียบเท่านักเรียนมัธยมปลายของจีน อายุไม่เกิน 35 ปี

ทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป  (Scholarship for general scholar)

จัดให้ผู้ซึ่งต้องการเรียนตามวิชาเอกเดิมของตนในประเทศจีน ระยะเวลา 1-2 ปี ผู้สมัครจะต้องเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี หรือมีความรู้เทียบเท่าผู้จบปริญญาตรี อายุไม่เกิน45 ปี

ทุนสำหรับนักศึกษา (หรือนักวิจัย, นักวิชาการ) อาวุโส  (Scholarship for senior scholar)

It is provided for applicants who apply to conduct their reseach on a specific in China under the supervision of Chinese professor จัดให้ผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยของตนภายใต้วิชาที่เฉพาะเจาะจงในประเทศจีน ภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ของสถาบันนั้นๆ ระยะเวลา 1-2 ปี ผู้สมัครจะต้องมีความรู้เทียบเท่าปริญญาโทในประเทศจีน  ภายใต้การแนะนำของศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของตน โดยผู้สมัครอายุต้องต่ำกว่า 50 ปี

หมายเหตุ

ผู้ สมัครทุนข้างต้นทั้งหมด จะต้องมีความสามารถทางภาษาจีน (ยกเว้นนักเรียนที่เรียนภาษาจีนที่สมัครเรียนคอร์สที่สอนด้วยภาษาต่าง ประเทศ) ส่วนผู้ที่มีผลความรู้ภาษาจีนไม่ได้มาตรฐาน จะต้องเรียนภาษาจีนก่อน โดยเรียนไม่เกิน 2 ปี โดยระยะเวลาการให้ทุนจะยืดไปโดยอัตโนมัติ สำหรับนักเรียนปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนระยะเวลาเรียนภาษาจีนของนักศึกษาทั่วไป และ นักศึกษาอาวุโส จะถูกรวมอยู่ในเวลาเรียนของทุนที่ได้

ทุนตามโครงการต่างๆ

China/UNESCO the Great Wall Fellowship

เป็นทุนของ The United Nations Educational Scientific และ Cultural Organization (ของ UNESCO) เป็น ทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป และทุนสำหรับนักศึกษาอาวุโส โดยขั้นตอนการสมัครจะเหมือนกับทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป และทุนสำหรับนักศึกษาอาวุโสของรัฐบาล

ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ  (Distinguished International Students Scholarship)

จัด ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดดเด่น โดยต้องการมาศึกษาที่ประเทศจีนและได้รับการตอบรับจากสถาบันในจีน เพื่อจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในปีเดียวกัน  ขั้นตอนการสมัครจะเหมือนกับทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

ทุนผู้ชนะการสอบ HSK  (HSK Winner Scholarship)

จัดให้กับผู้ที่มีผลการสอบ HSK เป็นเลิศ เพื่อมาเรียนภาษาที่ประเทศจีน 1 ปี ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน 40 ปี

ทุนอาจารย์ต่างชาติที่สอนภาษาจีน 

(Short-term Scholarship for Foreign Teacher of Chinese language)

จัดให้กับอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ต้องการมาเรียนภาษาจีนระยะสั้นในจีน โดยจะเปิดขึ้น 2-4 สัปดาห์ โดยจัดให้มีการทัศนศึกษาการสอนให้เลือก ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีขึ้นไป และมีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนมาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดกัน อายุต่ำกว่า 50 ปี

ทุนนักเรียนภาษาจีน (Chinese Culture Reach Fellowship)

จัดให้กับผู้ขอรับทุนต่างชาติ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีน เพื่อทำงานวิจัยระยะสั้นในจีนภายใต้การแนะนำหรือความร่วมมือของศาสตราจารย์ชาวจีน ในระยะเวลา 5 เดือน  ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาเอกหรือ academic titles เทียบเท่า associate professor หรือสูงกว่า และจะต้องมีเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ด้านภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์จีนเป็นต้น อายุต่ำกว่า 55 ปี

ทุนให้เต็ม (Full scholarship)

–          จะยกเว้นค่าลงทะเบียน, ค่าเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์การเรียนวิชาอิสระและที่พัก

–          จัดหาประกันสุขภาพที่เท่ากับนักเรียนจีน

–          ทุนที่ให้เพียงครั้งเดียว

–          ค่าตั๋วรถไฟ (ที่นั่งธรรมดา สำหรับการเดินทางแบบข้ามคืน) จะจัดให้กับผู้ที่เดินทาง   ย้ายจากเมืองที่ที่ผ่านเข้ามา เพื่อจะไปยังเมืองที่สถาบันตั้งอยู่,    เดินทางไปจากเมืองที่สถาบันรับทุนตั้งอยู่,    เดินทางจากเมืองที่ไปพัฒนาภาษาจีนมายังเมืองที่สถาบันตั้งอยู่,      การเดินทางระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมไปถึงความเร่งด่วนในการส่งเอกสารยกเว้นว่าจะไม่มีความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน

ทุนให้บางส่วน (Partial Scholarship)

ครอบคลุมหนึ่งข้อหรือบางข้อของทุนให้เต็ม

รายละเอียดอื่นๆ

1.       ทุนที่ให้ด้านที่พักจะแบ่งให้เป็นรายเดือน จากช่วงเวลาลงทะเบียน ตามสถาบัน

นักเรียนใหม่ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 ของเดือนที่ลงทะเบียน จะได้รับเงินทั้งหมด ของค่าที่พักในเดือนนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 จะได้เงินค่าที่พัก เพียงครึ่งหนึ่งของค่าที่พักในเดือนนั้น เมื่อจบการศึกษาจะได้รับค่าที่พัก 15 วันจากช่วงเวลา ที่จะจบโดยสถาบันเป็นผู้ให้ ทุนจะสิ้นสุดในเดือนถัดไปในนักเรียนที่หยุดเรียนหรือสำเร็จการศึกษา

นัก เรียนจะได้สิทธิ์เรื่องที่พักในระหว่างปิดเทอมหรือวันปิดเรียนโดยการจัดการ ของสถาบัน นักเรียนจะได้รับการคืนที่พักเมื่อพวกเขากลับมาจากท่องเที่ยวหรือวันที่หยุด เรียน ส่วนสิทธิ์การได้ค่าที่พักจะหยุดลง 1 เดือน ในนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนตรงเวลาโดยปราศจากการอนุญาตของสถาบันล่วงหน้า อีกทั้งการออกจากที่พักโดยไม่มีเหตุผลหรือหายไปจากสถาบัน มากกว่า 1 เดือน

นักเรียนจะได้ค่าใช้จ่ายครอบคลุมไปถึง ค่าใช้จ่ายด้านการทดลองหรือการฝึกงาน ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการการสอนของสถาบัน

นัก เรียนซึ่ง ถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อโรคและมีอาการเจ็บป่วยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า ประเทศจีน ภายใต้กฎหมายจีนและกฎการออกจากประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศ นักศึกษาจะต้องจ่ายเอง

2.       นักเรียนจะได้รับการรักษาพยาบาลจากคลินิกของสถาบัน ถ้านักเรียนป่วยในระหว่าง         เรียนที่จีน

หากมีความจำเป็น คลินิกจะส่งตัวนักเรียน ไปที่โรงพยาบาลเพื่อการรักษาในขั้นต่อไป

การ รักษาพยาบาลที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ ด้านทันตกรรม, ตัดแว่น, แท้ง, พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในขณะเรียน โรคเกี่ยวกับโภชนาการ และโรคเรื้อรังซึ่งหากโรคเหล่านั้นเป็นก่อนไปประเทศจีนนักเรียนจะต้องเป็น ผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง

นัก เรียนจะต้องออกค่าใช้จ่ายด้านการรักษาเองในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตจากการทะเลาะวิวาทและฝ่าฝืนกฎหมายจีนและกฎของสถาบัน

นักเรียนที่ต้องหยุดเรียนเนื่องจากโรคภัยที่รุนแรงและจะต้องกลับประเทศตนอีกทั้งการเดินทางระหว่างประเทศด้วยตนเอง

หากได้รับความเห็นชอบจากสถาบันนักเรียนสามารถหยุดเรียนได้มากกว่า 1 ปี และเรื่องที่พักจะถูกหยุดในเวลานั้น ส่วนการให้ทุนจะสิ้นสุด ถ้านักเรียนหยุดเรียนจากเหตุผลอื่นๆ

 ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครจะสมัครได้ที่ผู้มีอำนาจเรื่องนี้ในประเทศตน โดยเลือกหัวข้อให้ตรงกับคุณสมบัติตน โดยการสมัครจะอยู่ในช่วง กุมภาพันธ์ – เมษายน

ผู้สมัครจะสมัครได้ที่ผู้มีอำนาจเรื่องนี้ในประเทศตน โดยเลือกหัวข้อให้ตรงกับคุณสมบัติตน

การสมัครจะอยู่ในช่วง กุมภาพันธ์ – เมษายน

ขั้นตอนการสมัครของแต่ละทุนมีดังนี้

China/UNESCO and The Great Wall Fellowship

กรุณาสมัครที่สำนักงานใหญ่ของ UNESCO ในประเทศของตน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน

Distinguished International Students Scholarship

กรุณาสมัครที่ CSC ผ่านสถาบัน ผู้สมัครในจีน ตั้งแต่ เดือนเมษายน-มิถุนายน

HSK Winner Scholarship

กรุณาสมัครที่ CSC โดยมีผลการสอบ HSK แล้วหรือสมัครที่ the Chinese diplomatic missions ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

Chinese Culture Research Fellowship

กรุณาสมัครที่ CSC ผ่าน the Chinese diplomatic mission หรือ Chinese intercollegiate institutions หรือ professors ได้ตลอดเวลา

Short-term Scholarship for Teachers of Chinese Language

กรุณาสมัครไปที่ CSC โดยผ่าน the Chinese diplomatic mission ในเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน

The Department of International Cooperation และ Exchange of Ministry of Education ofChinaจะเป็นผู้ควบคุมการให้ทุนดังกล่าว

 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน (Application Materials)

1) กรอกแบบฟอร์มของ Chinese Government Scholarship (ที่ทำขั้นโดย CSC)

2) ผล การเรียนและวุฒิการศึกษา (สำเนา) นักศึกษาจะต้องมีเอกสารรับรองสถานภาพการเรียนกรณียังศึกษาอยู่และกรณีทำงาน แล้วก็จะต้องมีใบรับรองสถานภาพการทำงาน โดยหน่วยงานตน

3) แบบฟอร์มตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติ ในกรณีที่เรียนมากกว่า 6 เดือน

4) ผลการวิจัยหรือแผนการเรียน (ไม่น้อยกว่า 200 คำ)

5) ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกและ senior scholarships จะต้องมีจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ ซึ่งเขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษโดย ศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สมัครที่ประเทศจีน จะต้องมี Admission Notice ของสถาบันจีน

6) ผู้สมัครทุนด้านดนตรี จะต้องมีผลงานด้านดนตรีด้วย

7) ผู้สมัครปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี agronomy และแพทย์จะต้องสอบคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์และเคมี โดยสถานทูตจีนหรือผลการเรียนในระดับมัธยมปลายในประเทศตน

ผู้สมัครเรียนปริญญาตรี ด้านเศษศาสตร์ การจัดการ จะต้องมีผลสอบคณิตศาสตร์โดยสถานทูตจีน

ผู้ที่สมัครในประเทศจีนในหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องมีผลการสอบเข้าและ Admission Notice ของสถาบันจีน

8) ผู้สมัคร Chinese Culture Research Fellowship จะต้องมีเอกสารผลงานที่ตีพิมพ์ของตน

 

ข้อตกลง

            CSC (The China Scholarship Council) จะ พิจารณาเอกสารการสมัครทุกใบที่ได้รับจากผู้สมัคร และส่งไปยังสถาบันที่ผู้สมัครเลือกโดยกระทรวงศึกษาของจีน ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตัวผู้สมัคร โดยสถาบันนั้นๆ จะเป็นผู้คัดเลือกว่าจะรับหรือไม่รับผู้สมัคร

ผู้สมัครปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกจากต่างประเทศสามารถที่จะเข้าเรียนในสถาบันที่เหมาะสมภายใน 1 ปี นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ถ้าผ่านการสอบเข้า หรือผ่านคอร์สที่ต้องการคะแนนทั้งหมดจะถูกนำไปรวมกัน นักเรียนต้องผ่านการสอบเข้าหรือต้องสอบตามคอร์สที่กำหนด ในช่วงก่อนที่จะไปเรียนวิชาเอกของตน จะต้องเทคคอร์สภาษาจีนก่อนถ้าจำเป็น หากสอนภาษาจีนไม่ผ่าน จะต้องหยุดการเรียนและกลับประเทศตน

CSC จะส่งรายชื่อของนักเรียนที่ได้รับทุน, visa Application the study in china (JW 201) และ Admission Notice ไปที่ผู้มีอำนาจจัดการด้านทุนของประเทศนั้นๆ ภายใน 31 กรกฎาคม และผู้มีอำนาจด้านนี้จะส่งเอกสารไปให้นักเรียน เมื่อนักเรียนได้รับเอกสารดังกล่าวแล้วจึงไปยื่นเรื่องขอวีซ่า

การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสถาบันและการขยายเวลาเรียน

โดย หลักการนักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนวิชาเอกหรือสถาบันและขยายเวลาเรียน หากมีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้มีอำนาจจัดการทุนในประเทศตน สุดท้ายเรื่องจะไปที่ CSC ทุนของนักเรียนที่ไม่ได้รับความยินยอมจะถูกสิ้นสุดลง

Annual Review of Chinese Government Scholarship Status

เครื่อง มืออันหนึ่งที่เป็นกลไกล สนับสนุนทุนรัฐบาลจีนก็คือ ตัวชี้วัดที่เป็นการประเมินประจำปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจีนเป็นผู้ทำขึ้น สถาบันในจีนจะเป็นผู้พิจารณาการเรียนของนักเรียนที่เรียนมากกว่า 1 ปี ผลของการประเมินประจำปี จะเป็นตัวตัดสินว่านักเรียนยังสามารถได้รับทุนต่อไปหรือไม่

Criteria for Government Scholarship for International Students

นัก เรียนต่างชาติที่ได้รับทุนจากรัฐบาลจีน จะต้องได้รับการประเมินประจำปี ซึ่งการประเมินจะรวมไปถึง ทัศนคติการเรียนของนักเรียน จำนวนนักเรียนในชั้นหรือผู้ร่วมเรียน บันทึกรางวัลและการลงโทษ ทุนการศึกษาจะสิ้นสุดลง ถ้านักเรียนล้มเหลวจากการประเมินประจำปี

นักเรียนทุนที่หยุดเรียนจากการเจ็บป่วยจะได้รับการประเมินผลการเรียนก่อนช่วงป่วย

Criteria for the Selection of Scholarship Recipients

ผู้ สมัครรับทุนจะถูกประเมินจากพื้นฐานของการเรียน (คะแนนสอบปลายภาค, กลางภาค, เกรดในแต่ละเทอม) ครูผู้สอนประเมิน และระดับสติปัญญาไหวพริบและกิจกรรมที่ทำในระหว่างเรียน

การระงับทุน

ทุนจะถูกระงับภายใน 1 ปี   หาก

1.       ไม่ผ่านการสอบปลายภาคและต้องเรียนซ้ำ

2.       ล้มเหลวจากการเรียนใน 2 ปี

3.       นักศึกษาปริญญาตรีที่สอบตกมากกว่า 60% ของชั้นเรียนในเทอมนั้น หรือต้องเรียนซ้ำมากกว่า 3 ครั้งในเทอมนั้น

4.       ถูกลงโทษโดยมหาวิทยาลัยจากการก่อเหตุความรุนแรง

นักเรียนที่ไม่สามารถได้รับทุนอีก หาก

1.       ถูกไล่ออกโดยสถาบัน

2.       ไม่ผ่านการประเมินประจำปี 2 ครั้ง

3.       ตกการประเมิน

นัก เรียนที่ถูกระงับทุนสามารถจะเรียนต่อได้โดยทุนส่วนตัวหรือขอลดค่าเรียนได้ นักเรียนสามารถสมัครขอทุนได้อีกภายหลังจากถูกระงับทุนสิ้นสุดซึ่งจะเริ่มใน วันที่ 1 พฤษภาคม

Source: http://www.interscholarship.com/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99/2220

http://www.aecthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=575926&Ntype=777

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s