ทุนรัฐบาลจีน

ทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

– กรณีเป็น Full scholarship จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน ค่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำการทดลองระหว่างศึกษา และค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ

มีเงินเดือนให้ทุกเดือน คิดเป็นเงินหยวนต่อเดือน ดังนี้ ปริญญาตรีหรือนักเรียนเรียนภาษา :  1,400 หยวน หรือประมาณ 7,000 บาท, ปริญญาโท 1700 หยวน หรือ 8500 บาท, ปริญญาเอก 2000 หยวน หรือ 10000 บาท

-มีเงินสำหรับการตั้งต้นอยู่อาศัยในช่วงแรกของการสมัครเข้าศึกษา โดยมีจำนวนคือ  1,000 หยวน หรือ 5,000 บาทสำหรับนักเรียนที่จะอยู่ไม่เกิน 6 เดือน และ 1,500  หยว นหรือ 7,500 บาท สำหรับนักเรียนที่จะอยู่เกินกว่านั้น

-เงินช่วยเหลือเรื่องรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพ

-เงินช่วยเหลือด้านเดินทาง

ผู้สนใจสมัครขอทุนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถกรอกใบสมัครเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.csc.edu.cn และหลักฐานต่าง ๆ ต้องดำเนินการส่งไปยังสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย ส่วนมากหมดเขตในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี

กฎเกณฑ์การรับทุนของรัฐบาลจีน

รัฐบาล จีนจัดตั้งทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนและคนที่มาจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี ,วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจีน และประเทศอื่นๆ  กระทรวงศึกษาธิการจีนได้ให้โควต้าทุนในแต่ละประเทศแตกต่างกันขึ้นกับข้อตกลงแลกเปลี่ยน  แผนงานของรัฐบาลจีน  แผนงานของรัฐบาลประเทศนั้นๆ  และแผนงานของสภาทุนการศึกษาของจีน (ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ คัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ และพัฒนาการจัดการกองทุน และนักเรียนทุน)

การจัดกลุ่มทุน ความเหมาะสมของผู้สมัคร

ระยะเวลาการสมัคร และความประสงค์ของทุนของรัฐบาลจีน

การจัดกลุ่มทุน แบ่งเป็น

-ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  (Scholarships for bachelor degree student)

-ทุนปริญญาโท  (Scholarships for master degree student)

-ทุนปริญญาเอก (Scholarship for doctoral degree students)

-ทุนเรียนภาษาจีน (Chinese Culture Reach Fellowship)

-ทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป  (Scholarship for general scholar)

-ทุนสำหรับนักศึกษา (หรือนักวิจัย, นักวิชาการ) อาวุโส

นอกจากนั้น รัฐบาลจีนยังแบ่งทุนตามโครงการต่างๆ ได้แก่

-ทุน China/UNESCO-the Great Wall Fellowship

-ทุนผู้ชนะการสอบ HSK  (HSK Winner Scholarship)

-ทุนอาจารย์ต่างชาติที่สอนภาษาจีน (Short-term Scholarship for Foreign Teacher of Chinese language)

-ทุนนักเรียนภาษาจีน (Chinese Culture Reach Fellowship)

-ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ (Distinguished International Students Scholarship)

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Scholarships for bachelor degree student)

จัดขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศจีน ซึ่งระยะเวลาเรียน 4-5 ปี ซึ่งผู้สมัครจะต้องจบการศึกษามัธยมปลาย และมีผลการเรียนเป็นเลิศ  ผ่านการสอบของสถาบันของจีน หรือได้รับการตอบรับจากสถาบันในจีนโดยผ่านการแนะนำรับรอง ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

ทุนนักศึกษาปริญญาโท (Scholarships for master degree student)

จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาปริญญาโทในจีน โดยมีระยะเวลาเรียน 2-3 ปี โดยผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีมีผลการเรียนหรือคะแนนสอบเป็นเลิศ ผู้สมัครจะต้องได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของสถาบัน ตน และถูกตอบรับโดยสถาบันในจีนแล้ว ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ทุนนักศึกษาปริญญาเอก  (Scholarship for doctoral degree students)

จัดให้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนปริญญาเอกในประเทศจีน ระยะเวลาเรียน 3 ปี ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาโทและมีผลการเรียนและคะแนนเป็นเลิศ ผู้สมัครจะต้องได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของสถาบันตน และจะต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันในจีนแล้ว ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่มากกว่า 40 ปี

ทุนเรียนภาษาจีน(Scholarship for Chinese Language Student)

จัด ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาจีนแบบไม่มีวุฒิบัตร หรือผู้ซึ่งมีความรู้ในภาษาจีนเล็กน้อยและต้องการศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน ซึ่งมีระยะเวลาการเรียน 1-2 ปี ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความรู้เทียบเท่านักเรียนมัธยมปลายของจีน อายุไม่เกิน 35 ปี

ทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป  (Scholarship for general scholar)

จัดให้ผู้ซึ่งต้องการเรียนตามวิชาเอกเดิมของตนในประเทศจีน ระยะเวลา 1-2 ปี ผู้สมัครจะต้องเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี หรือมีความรู้เทียบเท่าผู้จบปริญญาตรี อายุไม่เกิน45 ปี

ทุนสำหรับนักศึกษา (หรือนักวิจัย, นักวิชาการ) อาวุโส  (Scholarship for senior scholar)

It is provided for applicants who apply to conduct their reseach on a specific in China under the supervision of Chinese professor จัดให้ผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยของตนภายใต้วิชาที่เฉพาะเจาะจงในประเทศจีน ภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ของสถาบันนั้นๆ ระยะเวลา 1-2 ปี ผู้สมัครจะต้องมีความรู้เทียบเท่าปริญญาโทในประเทศจีน  ภายใต้การแนะนำของศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของตน โดยผู้สมัครอายุต้องต่ำกว่า 50 ปี

หมายเหตุ

ผู้ สมัครทุนข้างต้นทั้งหมด จะต้องมีความสามารถทางภาษาจีน (ยกเว้นนักเรียนที่เรียนภาษาจีนที่สมัครเรียนคอร์สที่สอนด้วยภาษาต่าง ประเทศ) ส่วนผู้ที่มีผลความรู้ภาษาจีนไม่ได้มาตรฐาน จะต้องเรียนภาษาจีนก่อน โดยเรียนไม่เกิน 2 ปี โดยระยะเวลาการให้ทุนจะยืดไปโดยอัตโนมัติ สำหรับนักเรียนปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนระยะเวลาเรียนภาษาจีนของนักศึกษาทั่วไป และ นักศึกษาอาวุโส จะถูกรวมอยู่ในเวลาเรียนของทุนที่ได้

ทุนตามโครงการต่างๆ

China/UNESCO the Great Wall Fellowship

เป็นทุนของ The United Nations Educational Scientific และ Cultural Organization (ของ UNESCO) เป็น ทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป และทุนสำหรับนักศึกษาอาวุโส โดยขั้นตอนการสมัครจะเหมือนกับทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป และทุนสำหรับนักศึกษาอาวุโสของรัฐบาล

ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ  (Distinguished International Students Scholarship)

จัด ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดดเด่น โดยต้องการมาศึกษาที่ประเทศจีนและได้รับการตอบรับจากสถาบันในจีน เพื่อจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในปีเดียวกัน  ขั้นตอนการสมัครจะเหมือนกับทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

ทุนผู้ชนะการสอบ HSK  (HSK Winner Scholarship)

จัดให้กับผู้ที่มีผลการสอบ HSK เป็นเลิศ เพื่อมาเรียนภาษาที่ประเทศจีน 1 ปี ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน 40 ปี

ทุนอาจารย์ต่างชาติที่สอนภาษาจีน 

(Short-term Scholarship for Foreign Teacher of Chinese language)

จัดให้กับอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ต้องการมาเรียนภาษาจีนระยะสั้นในจีน โดยจะเปิดขึ้น 2-4 สัปดาห์ โดยจัดให้มีการทัศนศึกษาการสอนให้เลือก ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีขึ้นไป และมีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนมาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดกัน อายุต่ำกว่า 50 ปี

ทุนนักเรียนภาษาจีน (Chinese Culture Reach Fellowship)

จัดให้กับผู้ขอรับทุนต่างชาติ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีน เพื่อทำงานวิจัยระยะสั้นในจีนภายใต้การแนะนำหรือความร่วมมือของศาสตราจารย์ชาวจีน ในระยะเวลา 5 เดือน  ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาเอกหรือ academic titles เทียบเท่า associate professor หรือสูงกว่า และจะต้องมีเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ด้านภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์จีนเป็นต้น อายุต่ำกว่า 55 ปี

ทุนให้เต็ม (Full scholarship)

–          จะยกเว้นค่าลงทะเบียน, ค่าเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์การเรียนวิชาอิสระและที่พัก

–          จัดหาประกันสุขภาพที่เท่ากับนักเรียนจีน

–          ทุนที่ให้เพียงครั้งเดียว

–          ค่าตั๋วรถไฟ (ที่นั่งธรรมดา สำหรับการเดินทางแบบข้ามคืน) จะจัดให้กับผู้ที่เดินทาง   ย้ายจากเมืองที่ที่ผ่านเข้ามา เพื่อจะไปยังเมืองที่สถาบันตั้งอยู่,    เดินทางไปจากเมืองที่สถาบันรับทุนตั้งอยู่,    เดินทางจากเมืองที่ไปพัฒนาภาษาจีนมายังเมืองที่สถาบันตั้งอยู่,      การเดินทางระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมไปถึงความเร่งด่วนในการส่งเอกสารยกเว้นว่าจะไม่มีความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน

ทุนให้บางส่วน (Partial Scholarship)

ครอบคลุมหนึ่งข้อหรือบางข้อของทุนให้เต็ม

รายละเอียดอื่นๆ

1.       ทุนที่ให้ด้านที่พักจะแบ่งให้เป็นรายเดือน จากช่วงเวลาลงทะเบียน ตามสถาบัน

นักเรียนใหม่ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 ของเดือนที่ลงทะเบียน จะได้รับเงินทั้งหมด ของค่าที่พักในเดือนนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 จะได้เงินค่าที่พัก เพียงครึ่งหนึ่งของค่าที่พักในเดือนนั้น เมื่อจบการศึกษาจะได้รับค่าที่พัก 15 วันจากช่วงเวลา ที่จะจบโดยสถาบันเป็นผู้ให้ ทุนจะสิ้นสุดในเดือนถัดไปในนักเรียนที่หยุดเรียนหรือสำเร็จการศึกษา

นัก เรียนจะได้สิทธิ์เรื่องที่พักในระหว่างปิดเทอมหรือวันปิดเรียนโดยการจัดการ ของสถาบัน นักเรียนจะได้รับการคืนที่พักเมื่อพวกเขากลับมาจากท่องเที่ยวหรือวันที่หยุด เรียน ส่วนสิทธิ์การได้ค่าที่พักจะหยุดลง 1 เดือน ในนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนตรงเวลาโดยปราศจากการอนุญาตของสถาบันล่วงหน้า อีกทั้งการออกจากที่พักโดยไม่มีเหตุผลหรือหายไปจากสถาบัน มากกว่า 1 เดือน

นักเรียนจะได้ค่าใช้จ่ายครอบคลุมไปถึง ค่าใช้จ่ายด้านการทดลองหรือการฝึกงาน ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการการสอนของสถาบัน

นัก เรียนซึ่ง ถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อโรคและมีอาการเจ็บป่วยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า ประเทศจีน ภายใต้กฎหมายจีนและกฎการออกจากประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศ นักศึกษาจะต้องจ่ายเอง

2.       นักเรียนจะได้รับการรักษาพยาบาลจากคลินิกของสถาบัน ถ้านักเรียนป่วยในระหว่าง         เรียนที่จีน

หากมีความจำเป็น คลินิกจะส่งตัวนักเรียน ไปที่โรงพยาบาลเพื่อการรักษาในขั้นต่อไป

การ รักษาพยาบาลที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ ด้านทันตกรรม, ตัดแว่น, แท้ง, พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในขณะเรียน โรคเกี่ยวกับโภชนาการ และโรคเรื้อรังซึ่งหากโรคเหล่านั้นเป็นก่อนไปประเทศจีนนักเรียนจะต้องเป็น ผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง

นัก เรียนจะต้องออกค่าใช้จ่ายด้านการรักษาเองในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตจากการทะเลาะวิวาทและฝ่าฝืนกฎหมายจีนและกฎของสถาบัน

นักเรียนที่ต้องหยุดเรียนเนื่องจากโรคภัยที่รุนแรงและจะต้องกลับประเทศตนอีกทั้งการเดินทางระหว่างประเทศด้วยตนเอง

หากได้รับความเห็นชอบจากสถาบันนักเรียนสามารถหยุดเรียนได้มากกว่า 1 ปี และเรื่องที่พักจะถูกหยุดในเวลานั้น ส่วนการให้ทุนจะสิ้นสุด ถ้านักเรียนหยุดเรียนจากเหตุผลอื่นๆ

 ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครจะสมัครได้ที่ผู้มีอำนาจเรื่องนี้ในประเทศตน โดยเลือกหัวข้อให้ตรงกับคุณสมบัติตน โดยการสมัครจะอยู่ในช่วง กุมภาพันธ์ – เมษายน

ผู้สมัครจะสมัครได้ที่ผู้มีอำนาจเรื่องนี้ในประเทศตน โดยเลือกหัวข้อให้ตรงกับคุณสมบัติตน

การสมัครจะอยู่ในช่วง กุมภาพันธ์ – เมษายน

ขั้นตอนการสมัครของแต่ละทุนมีดังนี้

China/UNESCO and The Great Wall Fellowship

กรุณาสมัครที่สำนักงานใหญ่ของ UNESCO ในประเทศของตน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน

Distinguished International Students Scholarship

กรุณาสมัครที่ CSC ผ่านสถาบัน ผู้สมัครในจีน ตั้งแต่ เดือนเมษายน-มิถุนายน

HSK Winner Scholarship

กรุณาสมัครที่ CSC โดยมีผลการสอบ HSK แล้วหรือสมัครที่ the Chinese diplomatic missions ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

Chinese Culture Research Fellowship

กรุณาสมัครที่ CSC ผ่าน the Chinese diplomatic mission หรือ Chinese intercollegiate institutions หรือ professors ได้ตลอดเวลา

Short-term Scholarship for Teachers of Chinese Language

กรุณาสมัครไปที่ CSC โดยผ่าน the Chinese diplomatic mission ในเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน

The Department of International Cooperation และ Exchange of Ministry of Education ofChinaจะเป็นผู้ควบคุมการให้ทุนดังกล่าว

 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน (Application Materials)

1) กรอกแบบฟอร์มของ Chinese Government Scholarship (ที่ทำขั้นโดย CSC)

2) ผล การเรียนและวุฒิการศึกษา (สำเนา) นักศึกษาจะต้องมีเอกสารรับรองสถานภาพการเรียนกรณียังศึกษาอยู่และกรณีทำงาน แล้วก็จะต้องมีใบรับรองสถานภาพการทำงาน โดยหน่วยงานตน

3) แบบฟอร์มตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติ ในกรณีที่เรียนมากกว่า 6 เดือน

4) ผลการวิจัยหรือแผนการเรียน (ไม่น้อยกว่า 200 คำ)

5) ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกและ senior scholarships จะต้องมีจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ ซึ่งเขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษโดย ศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สมัครที่ประเทศจีน จะต้องมี Admission Notice ของสถาบันจีน

6) ผู้สมัครทุนด้านดนตรี จะต้องมีผลงานด้านดนตรีด้วย

7) ผู้สมัครปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี agronomy และแพทย์จะต้องสอบคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์และเคมี โดยสถานทูตจีนหรือผลการเรียนในระดับมัธยมปลายในประเทศตน

ผู้สมัครเรียนปริญญาตรี ด้านเศษศาสตร์ การจัดการ จะต้องมีผลสอบคณิตศาสตร์โดยสถานทูตจีน

ผู้ที่สมัครในประเทศจีนในหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องมีผลการสอบเข้าและ Admission Notice ของสถาบันจีน

8) ผู้สมัคร Chinese Culture Research Fellowship จะต้องมีเอกสารผลงานที่ตีพิมพ์ของตน

 

ข้อตกลง

            CSC (The China Scholarship Council) จะ พิจารณาเอกสารการสมัครทุกใบที่ได้รับจากผู้สมัคร และส่งไปยังสถาบันที่ผู้สมัครเลือกโดยกระทรวงศึกษาของจีน ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตัวผู้สมัคร โดยสถาบันนั้นๆ จะเป็นผู้คัดเลือกว่าจะรับหรือไม่รับผู้สมัคร

ผู้สมัครปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกจากต่างประเทศสามารถที่จะเข้าเรียนในสถาบันที่เหมาะสมภายใน 1 ปี นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ถ้าผ่านการสอบเข้า หรือผ่านคอร์สที่ต้องการคะแนนทั้งหมดจะถูกนำไปรวมกัน นักเรียนต้องผ่านการสอบเข้าหรือต้องสอบตามคอร์สที่กำหนด ในช่วงก่อนที่จะไปเรียนวิชาเอกของตน จะต้องเทคคอร์สภาษาจีนก่อนถ้าจำเป็น หากสอนภาษาจีนไม่ผ่าน จะต้องหยุดการเรียนและกลับประเทศตน

CSC จะส่งรายชื่อของนักเรียนที่ได้รับทุน, visa Application the study in china (JW 201) และ Admission Notice ไปที่ผู้มีอำนาจจัดการด้านทุนของประเทศนั้นๆ ภายใน 31 กรกฎาคม และผู้มีอำนาจด้านนี้จะส่งเอกสารไปให้นักเรียน เมื่อนักเรียนได้รับเอกสารดังกล่าวแล้วจึงไปยื่นเรื่องขอวีซ่า

การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสถาบันและการขยายเวลาเรียน

โดย หลักการนักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนวิชาเอกหรือสถาบันและขยายเวลาเรียน หากมีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้มีอำนาจจัดการทุนในประเทศตน สุดท้ายเรื่องจะไปที่ CSC ทุนของนักเรียนที่ไม่ได้รับความยินยอมจะถูกสิ้นสุดลง

Annual Review of Chinese Government Scholarship Status

เครื่อง มืออันหนึ่งที่เป็นกลไกล สนับสนุนทุนรัฐบาลจีนก็คือ ตัวชี้วัดที่เป็นการประเมินประจำปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจีนเป็นผู้ทำขึ้น สถาบันในจีนจะเป็นผู้พิจารณาการเรียนของนักเรียนที่เรียนมากกว่า 1 ปี ผลของการประเมินประจำปี จะเป็นตัวตัดสินว่านักเรียนยังสามารถได้รับทุนต่อไปหรือไม่

Criteria for Government Scholarship for International Students

นัก เรียนต่างชาติที่ได้รับทุนจากรัฐบาลจีน จะต้องได้รับการประเมินประจำปี ซึ่งการประเมินจะรวมไปถึง ทัศนคติการเรียนของนักเรียน จำนวนนักเรียนในชั้นหรือผู้ร่วมเรียน บันทึกรางวัลและการลงโทษ ทุนการศึกษาจะสิ้นสุดลง ถ้านักเรียนล้มเหลวจากการประเมินประจำปี

นักเรียนทุนที่หยุดเรียนจากการเจ็บป่วยจะได้รับการประเมินผลการเรียนก่อนช่วงป่วย

Criteria for the Selection of Scholarship Recipients

ผู้ สมัครรับทุนจะถูกประเมินจากพื้นฐานของการเรียน (คะแนนสอบปลายภาค, กลางภาค, เกรดในแต่ละเทอม) ครูผู้สอนประเมิน และระดับสติปัญญาไหวพริบและกิจกรรมที่ทำในระหว่างเรียน

การระงับทุน

ทุนจะถูกระงับภายใน 1 ปี   หาก

1.       ไม่ผ่านการสอบปลายภาคและต้องเรียนซ้ำ

2.       ล้มเหลวจากการเรียนใน 2 ปี

3.       นักศึกษาปริญญาตรีที่สอบตกมากกว่า 60% ของชั้นเรียนในเทอมนั้น หรือต้องเรียนซ้ำมากกว่า 3 ครั้งในเทอมนั้น

4.       ถูกลงโทษโดยมหาวิทยาลัยจากการก่อเหตุความรุนแรง

นักเรียนที่ไม่สามารถได้รับทุนอีก หาก

1.       ถูกไล่ออกโดยสถาบัน

2.       ไม่ผ่านการประเมินประจำปี 2 ครั้ง

3.       ตกการประเมิน

นัก เรียนที่ถูกระงับทุนสามารถจะเรียนต่อได้โดยทุนส่วนตัวหรือขอลดค่าเรียนได้ นักเรียนสามารถสมัครขอทุนได้อีกภายหลังจากถูกระงับทุนสิ้นสุดซึ่งจะเริ่มใน วันที่ 1 พฤษภาคม

Source: http://www.interscholarship.com/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99/2220

http://www.aecthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=575926&Ntype=777

กู้กง…พระราชวังต้องห้ามที่ใครๆก็เข้าได้ ^^;;; (2) – การเดินทาง

Photobucket

เอ็นทรี่ที่แล้วเราก็ได้รับรู้ข้อมูลทั่วไป รวมทั้งประวัติของกู้กงกันไปแล้วนะคะ คราวนี้เราจะมาว่ากันถึงวิธีการเดินทางไปกู้กงกันบ้างค่ะ

ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า ถ้าเราจะใช้ภาษาจีนในการถามทางไปกู้กง จะต้องพูดว่าอะไรกันบ้าง

A: 请问, 故宫怎么去啊?

B: 去故宫很容易。你坐地铁去吧。大学前面有五号线地铁站。你去那儿上车。到了东单站换到一号线。你可以在天安门东或者天安门西站下车。从地铁站出来就到故宫。

A: 谢谢哦~

B: 不谢!

===============================

คำอธิบาย

A: 请问, 故宫怎么去啊?

Qing3 wen4, Gu4 Gong1 zen3 me qu a?

ฉิ่งเวิ่น กู้กงเจิ่นเมอชวู่อา?

ขอถามหน่อยนะคะ กู้กงไปยังไงคะ

B: 去故宫很容易。你坐地铁去吧。大学前面有五号线地铁站。你去那儿上车。到了东单站换到一号线。你可以在天安门东或者天安门西站下车。从地铁站出来就到故宫。

Qu4 Gu4 Gong1 hen3 rong2 yi4. Ni3 zuo4 di4 tie3 qu4 ba. Da4 xue2 qian2 mian4 you3 wu3 hao4 xian4 di4 tie3 zhan4. Ni3 qu4 nar4 shang4 che1. dao4 le Dong1 Dan1 zhan4 huan4 dao4 yi1 hao4 xian4. Ni3 ke2 yi3 zai4 Tian1 An1 Men2 dong1 huo4 zhe3 Tian1 An1 Men2 xi1 xia4 che1. Cong2 di4 tie3 zhan4 chu1 lai2 jiu4 dao4 Gu4 Gong1.

ชวู่กู้กงเหิ่นหรงอี้ หนี่จั้วตี้เถี่ยชวู่ปะ ต้าเสวเฉียนเมี่ยนโหย่วอู่ห้าวเซี่ยนตี้เถี่ยจร้าน หนี่ชวู่น่ารฺซร่างเชรอ เต้าเลอตงตันจร้านฮว่านเต้าอีห้าวเซี่ยน หนี่เขออี่จ้ายเทียนอันเหมอนตงฮั่วเจรอะเทียนอันเหมินซีจร้ายเซี่ยเชรอ ฉงตี้เถี่ยจร้านชูหลายจิ้วเต้ากู้กง

ไปกู้กงง่ายมาก หน้ามหาลัยจะมีสถานีรถใต้ดินสายห้า คุณไปขึ้นรถที่นั่น ถึงสถานีตงตันก็เปลี่ยนไปสายหนึ่ง คุณจะลงที่สถานีเทียนอันเหมินตะวันออกหรือเทียนอันเหมินตะวันตกก็ได้ ออกมาจากสถานีก็จะเป็นกู้กง

A: 谢谢哦~

Xie4 xie o~

เซี่ยะเซียะออ

ขอบคุณค่ะ

B: 不谢!

Bu2 xie4!

ปู๋เซี่ยะ

ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับ / ไม่เป็นไรครับ

===================================================================================

ไม่ยากใช่ไหมล่ะคะ เพราะภาระหนักใจไปตกอยู่กับคนที่ต้องบอกทางให้เราต่างหาก ฮ่าาาาาา (คลิกที่รูป และคลิก Zoom In อีกครั้ง เพื่อดูแผนที่ชัดๆนะคะ)

Photobucket

ได้เวลาเดินทางกันแล้ว ก็ใช้เวลาไม่นานค่ะ ไม่เหนื่อยด้วยถ้าบังเอิญได้ที่นั่งนะคะ ปัญหาจะไปอยู่สถานีตงตันซึ่งเป็นสถานีที่เราต้องเปลี่ยนรถ (สถานีที่สามารถเปลี่ยนรถได้นี่เราจะเรียกว่า 换乘车站 huan4 cheng2 che1 zhan4 ฮวั่นเฉริงเชรอจร้าน) เพราะจะต้องเดิน(ไม่)หน่อย สำหรับรถสายหนึ่งสัญลักษณ์มักจะเป็นสีแดงนะคะ เราก็ดูป้ายแล้วก็เดินตามๆไป สถานีและรถสายหนึ่งจะเก่าหน่อยเพราะเป็นสายแรกที่ถูกสร้างขึ้นมา เวลายืนรอรถก็ต้องระวังนะคะ เพราะไม่มีราวกั้น และรถสายนี้ก็มักจะอัดแน่นอยู่เสมอเพราะเป็นสายที่วิ่งผ่านใจกลางเมืองรวมทั้งย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญทั้งหลายบนถนนฉางอัน (长安街 Chang2 An1 Jie1 ฉรางอันเจีย)

พอออกมาจากสถานี ก็ต้องไปดูแผนที่ทางออกหน่อยนะคะ เพราะทางออกจะพาเราไปคนล่ะด้านของถนน ซึ่งถ้าออกผิดทางเราก็จะโผล่ขึ้นไปเจอจตุรัสเทียนอันเหมิน แต่ก็ไม่ยากค่ะ เดินลงมาแล้วเลือกทางออกอีกทางก็พอ

Photobucket

Photobucket

โผล่ขึ้นมาได้ก็จะเจอกู้กงเลยค่ะ ไม่ค่อยแนะนำให้ไปในฤดูร้อนนะคะ เพราะอากาศจะร้อนจริงจังแล้วก็หาร่มเงาหลบยากค่ะ

ไปถึงก็เข้าแถวเพื่อเข้าประตูไปสู่ตัวกู้กงโดยใช้ประตูด้านทิศใต้หรืออู่เหมิน สัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดก็คือรูปเหมาเจ๋อตุงขนาดใหญ่มากซึ่งใครไปใครมาก็ต้องถ่ายไว้เป็นที่ระลึก ข้อดีอย่างหนึ่งของการมากู้กงคือไม่มีค่าผ่านประตูค่ะ แต่คนจะเยอะมาก ก็ต้องคอยระวังกระเป๋านะคะ

เดินเข้าไปด่านแรกก็จะเจอ ร้านขายของที่ระลึก แต่ด้านหน้าร้านก็จะมีคนขายของมาเสนอขายของที่ระลึกให้ แรกๆจะบอกราคานู่นค่ะห้าสิบหยวน แต่พอเราไม่เอาก็ลดเหลือสิบหยวนเองพร้อมแถมนู่นี่ให้มากมาย ใครอยากได้ก็ซื้อเลยค่ะ ค่อนข้างคุ้ม
Photobucket
ครั้งแรกที่ไป (ปี 2006) แอบตกใจเล็กน้อยค่ะ เพราะเข้าไปในพระราชวังจีน แต่กลับไปเจอร้าน Starbucks ตั้งตระหง่านอยู่ รู้สึกมันขัดตาพิกล 4 ปีผ่านไปคราวนี้ Starbucks หายไปแล้วค่ะ กลายเป็นร้านกาแฟของจีน ได้ข่าวว่าถูกคนจีนประท้วงกับความไม่เข้าที่เข้าทางของร้าน จนต้องปิดไปในปี 2007

Photobucket

ผ่านเข้าไปคราวนี้ก็ก็เป็นพระราชวังซึ่งแบ่งออกเป็นหลายชั้นมากกกกก และต้องสารภาพว่าเดินไม่หมดค่ะ มันเยอะจริงๆ ไอ้เรามันก็ผ๊อมมผอม =__=;;; ส่วนข้างในมีอะไรยังไง คิดว่าคงหาอ่านได้ไม่ยากนะคะ เพราะรายละเอียดมันเยอะจริงๆ (ฮ่าาาาาา)

เอาเป็นว่าแนะนำเฉพาะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยการเดินทางแล้วก็ประวัติที่เล่าคร่าวๆไปในคราวที่แล้วพอนะคะ ฮ่าๆๆๆๆ แต่ถ้าขี้เกียจหาอ่านยังไงค่อยบอกแล้วกันนะคะจะได้ลงให้

拜拜~
Photobucket

Photobucket